Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují postup při uzavírání kupních smluv mezi LTP – technika a díly, s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím, stejně tak i vztahy vzniklé z této smlouvy. V případech, kdy existují mezi prodávajícím a kupujícím upravené podmínky, mají tyto přednost.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající

Prodávajícím je LTP – technika a díly, s.r.o.

Radim 203, 28103, vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 213303

IČO: 01990535, DIČ: CZ01990535

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

III. Ceny

LTP – technika a díly, s.r.o. je plátcem DPH. Všechny ceny jsou smluvní.

IV. Objednávání

Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky kupujícího prodávajícím. Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí VOP. Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručeno potvrzení objednávky. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Prodávající si vyhrazuje právo na případné odmítnutí objednávky a to do 3 dnů od jejího obdržení. V případě nejasností má prodávající, případně jeho zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím údajů sdělených při registraci a proto je v zájmu kupujícího zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.technika-dily.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

V. Doba dodání zboží

Zboží prodávající expeduje v pracovních dnech zpravidla do 3 dnů, pokud není uvedeno jinak. Z důvodu okamžité fakturace a následné expedice objednaného zboží, není možné provádět doobjednávku, popř. změny v původní objednávce. Okamžitým zpracováním vyhovujeme zákazníkům, kteří si přejí obdržet zboží nejdéle do tří dnů. Zásilky jsou expedovány prostřednictvím GLS nebo TOPTRANS, s.r.o.  Doba doručení se řídí vnitřními předpisy.

U objednávek obsahujících zboží, které není na skladě dodavatele se prodlužuje doba vyexpedování od dodavatele na 7 pracovních dní za zachování výše uvedených podmínek.
U objednávek obsahujících zboží, které je méně běžné nebo problematické a doba vyexpedování se prodlouží nad 7 pracovních dnů, poskytne tuto informaci o prodloužení dodací lhůty prodávající kupujícímu, a to telefonicky nebo emailem (dle kontaktních údajů zadaných při registraci).

VI. Způsob dodání a platba zboží

Kupující má možnost zvolit si doručení zboží:

  1. Zásilka do ČR nebo SK přepravní společností  GLS nebo TOPTRANS, s.r.o.
  2. Do zahraničí FEDEX, UPS, TNT, GLS
  3. Osobní odběr (podmínkou je telefonická domluva předem)
  4. Nebo si zvolit jiného přepravce

V případě poštovní či přepravní služby bude zboží doručeno na adresu zadanou při registraci (fakturační, případně doručovací). Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Ceny za dopravu jsou dány na základě nabídky prodávajícího kupujícímu.

VII. Odstoupení od smlouvy nebo od objednávky

Odstoupení od smlouvy se posuzuje individuálně. Odstoupí-li zákazník od objednávky a byla-li přijatá záloha, protože se jedná o díl nestornovatelný a nevratitelný tak tato záloha se použije na náklady spojené s tímto náhradním dílem a tato záloha nebude vrácena.

V případě že prodávající uzná, že bylo zboží špatně natypováno je možno toto zboží neprodleně vrátit, ale za podmínek že nebude poškozeno, zašpiněno nebo viditelně použito.

VIII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) složenkou s platbou na účet (možnost uhrazení v naší poště www.posty-psc.cz/28103/posta-radim-u-kolina/)

b) dobírkou

c) bankovním převodem

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

IX. Záruční podmínky

Záruka na zboží je 6 měsíců. U náhradních dílů musí být zaručena správná montáž. Hydraulická čerpadla, hydromotory a podobně musí být před montáží plně naplněny správným hydraulickým olejem, vyčištěna hydraulická nádrž a vyměněny všechny hydraulické filtry. Vstřikovací čerpadla musí být po montáži naplněny čistým palivem a okruh odvzdušněn. Palivová nádrž vyčištěná a vyměněny všechny palivové filtry. Upozorňujeme, že většina vstřikovacích prvků se zničí používáním nekvalitního paliva (nafty) proto dbejte na čistotu a kvalitu paliva, jinak záruka nebude uznána. Přepravu vrácení reklamovaného zboží si zajistí kupující a jde k tíži kupujícího.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.2.2017 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.