Toto je strojový preklad. Ospravedlňte prosím prípadné nepresnosti alebo chyby v preklade.
Originál je v českom jazyku.

Všeobecné obchodné podmienky

 

I. základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú postup pri uzatváraní kúpnych zmlúv medzi LTP - technika a diely, s.r.o.. ako predávajúcim a kupujúcim, rovnako tak aj vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy. V prípadoch, kedy existujú medzi predávajúcim a kupujúcim upravené podmienky, majú tieto prednosť.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci

Predávajúcim je LTP - technika a diely, s.r.o..

Radim 203, 28103, vedeného u Mestského súdu v Prahe oddiel C, vložka 213303

IČO: 01990535, DIČ: CZ01990535

kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 sb. Občiansky zákonník a zákon 634/1992 sb. o ochrane spotrebiteľa, oba v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

podnikateľom sa rozumie:

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Sb., obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
Individuálna zmluva predávajúceho s kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

III. ceny

LTP - technika a diely, s.r.o.. je platcom DPH. Všetky ceny sú zmluvné.

IV. Objednávanie

Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim. Odoslaním objednávky vybraného tovaru kupujúci potvrdzuje záväznosť jeho objednávky a súhlasí VOP. Pokiaľ kupujúci pri zadávaní objednávky správne vyplní emailovú adresu, bude mu na ňu doručené potvrdenie objednávky. Ak sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky alebo nedorazí kópia objednávky na zadanú emailovú adresu, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte.

Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadné odmietnutie objednávky a to do 3 dní od jej doručenia. V prípade nejasností má predávajúci, prípadne jeho zástupcu, právo kontaktovať zákazníka prostredníctvom údajov oznámených pri registrácii a preto je v záujme kupujúceho zadávať tieto údaje pravdivo a svedomito.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Českej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach www.technika-dily.cz a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

V. Doba dodania tovaru

Tovar predávajúci expeduje v pracovných dňoch spravidla do 3 dní, pokiaľ nie je uvedené inak. Z dôvodu okamžitej fakturácie a následnej expedície objednaného tovaru, nie je možné vykonávať DOOBJEDNÁVKY, popr. zmeny v pôvodnej objednávke. Okamžitým spracovaním vyhovujeme zákazníkom, ktorí si želajú obdržať tovar najneskôr do troch dní. Zásielky sú expedované prostredníctvom GLS alebo TOPTRANS, s.r.o.. Doba doručenia sa riadi vnútornými predpismi.

U objednávok obsahujúcich tovar, ktoré nie je na sklade dodávateľa sa predlžuje doba vyexpedovania od dodávateľa na 7 pracovných dní za zachovanie vyššie uvedených podmienok.
U objednávok obsahujúcich tovar, ktoré je menej bežné alebo problematické a doba vyexpedovania sa predĺži nad 7 pracovných dní, poskytne túto informáciu o predĺženie dodacej lehoty predávajúci kupujúcemu, a to telefonicky alebo emailom (podľa kontaktných údajov zadaných pri registrácii).

WE. Spôsob dodania a platba tovaru

Kupujúci má možnosť zvoliť si doručenie tovaru:

  1. Zásielka do ČR alebo SK prepravnou spoločnosťou GLS alebo TOPTRANS, s.r.o..
  2. Do zahraničia FEDEX, UPS, TNT, GLS
  3. Osobný odber (podmienkou je telefonická domluva vopred)
  4. Alebo si zvoliť iného prepravcu

V prípade poštovej alebo prepravnej služby bude tovar doručený na adresu zadanú pri registrácii (fakturačná, prípadne doručovaciu). Doručenie prebehne v pracovné dni v čase obvyklej pracovnej doby. Ceny za dopravu sú dané na základe ponuky predávajúceho kupujúcemu.

VII. Odstúpenie od zmluvy alebo od objednávky

Odstúpenie od zmluvy sa posudzuje individuálne. Ak odstúpi zákazník od objednávky a ak bola prijatá záloha, pretože sa jedná o diel nestornovatelný a nevratitelný tak táto záloha sa uplatňuje na náklady spojené s týmto náhradným dielom a táto záloha nebude vrátená.

V prípade že predávajúci uzná, že bol tovar zle natypováno je možno tento tovar bezodkladne vrátiť, ale za podmienok že nebude poškodené, zašpinené alebo viditeľne použilo.

VIII. platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a) zloženkou s platbou na účet (možnosť uhradenie v našej pošte www.posty-psc.cz/28103/posta-radim-u-kolina/)

b) dobierkou

C) bankovým prevodom

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

IX. záručné podmienky

Záruka na tovar je 6 mesiacov. U náhradných dielov musí byť zaručená správna montáž. hydraulické čerpadlá, hydromotory a podobne musia byť pred montážou plne naplnené správnym hydraulickým olejom, vyčistená hydraulická nádrž a vymenené všetky hydraulické filtre. Vstrekovacie čerpadlá musí byť po montáži naplnené čistým palivom a okruh odvzdušnený. Palivová nádrž vyčistená a vymenené všetky palivové filtre. Upozorňujeme, že väčšina vstrekovacích prvkov sa zničia používaním nekvalitného paliva (nafty) preto dbajte na čistotu a kvalitu paliva, inak záruka nebude uznaná. Prepravu vrátenie reklamovaného tovaru si zaistí kupujúci a ide na ťarchu kupujúceho.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 25.2.2017 a ruší predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.